עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > מחירי העברה - סקירת החקיקה החדשה ופתרונות מעשיים חלק ב

מחירי העברה - סקירת החקיקה החדשה ופתרונות מעשיים חלק ב

לצד הוראות אנטי תכנוניות אלו, שצורפו כהוראות משנה, במסגרת סעיף כללי העוסק בהסדרי המיסוי של סוג תשלומים כלשהו, קיים באמנות המס של ישראל (ובהתאם למודל ה-OECD) סעיף נפרד וכללי העוסק בנושא מחירי ההעברה, תחת הכותרת "מיזמים משולבים ? Associated Enterprises". נוסחו של סעיף זה במודל ה-OECD (סעיף 9) הינו כדלקמן:
" Article 9
"ASSOCIATED ENTERPRISES
1. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State ? and taxes accordingly ? profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other."
כפי שניתן לראות סעיף 9 למודל ה-OECD קובע הוראה אנטי-תכנונית לעניין מחירי העברה בעסקה בינלאומית Transfer Pricing)) בין שני מיזמים. עניינה של הוראה זו במקרים שבהם מתקיימים בין שני המיזמים האמורים יחסים מיוחדים. יחסים, אשר בשלם נקבעו תנאים מיוחדים בעסקה שביניהם. עוד נציין כי במרבית אמנות המס של ישראל נשמר ההסדר כפי שנקבע במודל ה-OECD זאת לצד חריגות קלות .
סעיף משנה 9(1) קובע, כי מקום שבו: מיזם שהינו תושב של מדינה מתקשרת אחת (להלן: מיזם א') משתתף, במישרין או בעקיפין, בהנהלתו של מיזם המדינה המתקשרת האחרת (להלן: מיזם ב'), בשליטה בו, או בהונו, או שאותם בני אדם משתתפים, במישרין או בעקיפין, בהנהלתם של מיזם א' ושל מיזם ב', או בשליטה בהם, או בהונם, ובאחד משני מצבים אלו נקבעו או הוטלו תנאים ביחסיהם המסחריים או הכספיים של שני המיזמים, השונים מאלו שהיו נקבעים בין מיזמים בלתי תלויים; אזי כל הרווחים שאלמלא התנאים הללו היו נצמחים לאחד המיזמים, ובשל אותם תנאים "מיוחדים" לא נצמחו, מותר לכלול אותם ברווחי אותו מיזם ולהטיל עליהם מס בהתאם. משמע מייחסים את הרווחים הנ"ל למיזם אצלו הם היו נצמחים במחיר שוק אמיתי וללא קיומם של התנאים המיוחדים.
סעיף משנה 9(2) בא להשלים את הוראת סעיף 9(1), תוך שהוא מבקש, למנוע מצבים בהם בעקבות הפעלת הוראת סעיף 9(1) יוטל כפל מס. הסעיף קובע, כי מקום שבו: מדינת המושב של מיזם א' כוללת ברווחיו (ומטילה מס בהתאם) רווחים שמיזם ב' חוייב עליהם במס במדינת מושבו, והרווחים הכלולים כך הם רווחים שהיו נצמחים למיזם א' אילו התנאים שנקבעו בין שני המיזמים היו זהים לתנאים הנקבעים בין מיזמים בלתי תלויים, אזי על מדינת המושב של מיזם ב' לערוך התאמה, באשר למס שהוטל בה על אותם רווחים ובמידת הצורך יש לקיים הליך היוועצות עם המדינה השניה. משמע מטרת הוראה זו הינה להביא להפחתת סכום הרווחים בו התחשבה מדינת המיזם השני (מיזם ב') כאשר הטילה את המס, זאת לשם מניעת כפל מס. הליך ההיוועצות נועד לאפשר את התיאום בין המדינות.
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il