עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > מדור תכנוני מס ועצות מעשיות

מדור תכנוני מס ועצות מעשיות

  הקדמה קבועה

במדור שלהלן נבקש להציג בפני המעיין עצות מעשיות ותכנוני מס אשר יש בהם בכדי לסייע בידי אנשי המקצוע להפחית ופעמים אף לאיין לחלוטין את נטל המס המוטל על כתפי לקוחותיהם. העצות ותכנוני המס שיינתנו במסגרת מדור זה יעסקו בכלל תחומי המיסוי דוגמת: מיסוי מקרקעין, מס הכנסה, מיסוי בינלאומי, מס ערך מוסף מס בולים ועוד. במסגרת הרשימות השונות אותן נביא יושם דגש על הצד המעשי - פרקטי, מסיבה זו ננסה גם להביא מידי פעם "מכשירים פרקטיים" דוגמת טבלאות אשר יש בהן בכדי להקל על איש המקצוע בעבודת תכנון המס. הרעיונות אשר יובאו במסגרת מדור זה, בחלקם, אינם מוכרים כלל לאנשי המקצוע אחרים מוכרים מעט וחלק הינם ידועים ומפורסמים. מטרת מדור זה אינה רק לחדש אלא גם לאסוף, להציג ולהעלות את הדברים על הכתב ובכך להקל על איש המקצוע[1].

מבוא

ברשימה שלהלן נעסוק בסוגיה שבחודשים הקרובים צפויה להיהפך לאחת החמות ביותר בתחום המיסים יהא סוגיית הנאמנויות. תיקון 147 לפקודה ש שנכנס לתוקפו ב-1.1.06 הסדיר את נושא מיסוי הנאמנויות. בנוסף שינה תיקון זה את הוראות הדיווח בעניין נאמנויות. חובת הדיווח באופן מעט שונה נקבעה כבר במסגרת תיקון 132 לפקודה (1.1.03), על אף שבפועל הוראות הדיווח האמור כמעט ולא נאכפו. כמו כן הוסיף תיקון 147 לפקודה הוסיף הגדרה של "מהי נאמנות" כך שניתן לדוגמא יהיה לפתור את השאלה האם חובת הדיווח חלה רק על נאמנות שאינה הדירה או גם על נאמנות הדירה, האם חובת הדיווח חלה גם על מוסדות מעין נאמנותיים (דוגמת פאונדיישן) וכדומה).

כיצד להקים נאמנות ולא להתחייב בדיווח עליה:

על אף האמור לעיל וכפי שנראה להלן, עצם הוספת ההגדרה של "נאמנות", מביאה לכך שמה שלא הוגדר בה לא יחשב כנאמנות ומכאן שלא יתחייב בדיווח.

נאמנות הוגדרה על ידי המחוקק כדלקמן:

""נאמנות" – הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת נהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת;"

יוצא איפוא שללא "נאמן" אין נאמנות.

הדיבור "נאמן" הוגדר על ידי המחוקק כדלקמן:

""נאמן" – אדם שהוקנו לו נכסים או הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות; בכל מקום בפרק זה שבו מדובר בנאמן, משמעו הנאמן בתפקידו זה, בנאמנות שבה מדובר; לענין זה יראו הקניה לחברה להחזקת נכסי נאמנות כהקניה לנאמן ויראו תאגיד כמפורט בתוספת ראשונה א' כנאמן; שר האוצר רשאי להוסיף בצו תאגידים לתוספת הראשונה א';"

במקביל להפניה זו הקיימת בהגדרה לתוספת ראשונה א', הרי שהתוספת האמורה קובעת כדלקמן:

"1. FOUNDATION – לפי חוקי הולנד, ליכטנשטיין, פנמה, איי בהמה או האנטילים ההולנדים;

2. ESTABLISHMENT – לפי חוקי ליכטנשטיין;

3. REG. TRUST – לפי חוקי ליכטנשטיין."

על פניו לא היה צורך בהגדרת הנאמן. ויתירה מכך הגדרה זו יוצרת מעגל שוטה (שלא כאן המקום לעמוד על כך)

קביעת רשימה ספיציפית של גופים שיחשבו "נאמן" תוך קביעת סמכות לשר האוצר לקבוע גופים נוספים, במקום לכתוב כבר בלשון התוספת עצמה "וכן גופים נוספים דומים", צפויה להביא לטענה (ואכן תביא)הפשוטה לפיה הקמת גוף מעין נאמנותי במדינה אשר לא נמנתה בתוספת לא תחשב כהקמת נאמנות ולכן לא תחייב את היוצר,נאמן, ונהנה בדיווח[2]. כך לדוגמא במאמר קודם שפורסם על ידי המחבר[3] הוצעה מדינת נוויס (Nevis) כמקום המאפשר הקמת פאונדיישן ואף על פיכן מקום זה לא נמנה בצתוספת לעיל.    

נראה כי לאור האמור לעיל יאלץ מחוקק המשנה או המחוקק הראשי לתקן את לשון התוספת הראשונה כמתואר לעיל; או שלחילופין יפנה בית המשפט ליתן פרשנות תכליתית תוך תיקון טעותו של המחוקק ותוך קביעה למעשה כי המחוקק טעה כאשר הגדיר את "הנאמן", מבלי לציין בפשטות שכל ישות משפטית יכולה להיות נאמן[4]. עד שתתוקן טעות זו ניתן יהיה להשתמש ברעיון המוצג לעיל.[1]      במסגרת מדור זה יובאו רעיונות אשר חלקם הינם פרי מחשבתו של הכותב וחלקם מבוססים על מידע שמסתובב בין אנשי המקצוע. מסיבה זו לא נפרט בכל מקרה את זהות בעל הרעיון הראשון והמקורי היות ומעקב אחר זהותו של זה הינה בלתי אפשרית.

[2]      דוגמא לכך ראו במאמרי: אריה ליבוביץ, foundation  בנוויס (nevis)והחוק למיסוי נאמנויות לא יחול עליך!!

[3]      מאמר כאמור נכתב בשיתוף עם דר' אלתר.

[4]      ביקורת על כך שהמחוקק הגדיר את הישויות עצמן ולא הסתפק בהגדרת ההסדר, כפי שמופיע בחוק הנאמנות עצמו, שמעתי גם מפי דר' א' אלתר.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il