עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > (תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק ג')

(תכנון מס) הורשה של דירת מגורים וחלוקת העיזבון (חלק ג')

  מבוא:

ברשימות הקודמות הצגנו את הוראות החוק לעניין הליך ההורשה כמו גם הסברנו את הבעיה הקיימת בבואנו לחלק את הירושה בין היורשים השונים ואת תאונות המס העשויות להיווצר.

כפי שנראה להלן לצורך תכנון נכון של הליך ההורשה מומלץ יהיה לקחת בחשבון שיקולים שונים ביניהם: מצבת הנכסים בעיזבון, מכירות ישנות או עתידיות של נכסי מקרקעין בידי היורשים, מצבם הכלכלי של היורשים ועוד. חלק מן הרעיונות אותם נציג להלן נועדו לפתור בעיות הורשה בצווה שלא תוכננה מראש ובחלק האחר נציג רעיונות כיצד לתכנן את הצוואה נכון ומראש.

פטור במכירת דירה שנתקבלה בירושה:

סעיף 49ב קובע שורה של פטורים ממס במכירת דירת מגורים מזכה. אחד הפטורים העוסק בדירת מגורים מזכה שהועברה בירושה נקבע בסעיף 49ב(5) הקובע כדלקמן:

"49ב.המוכר דירת מגורים מזכה יהא זכאי לפטור ממס במכירתה אם נתקיים אחד מאלה:

...

(5) המכירה היא של דירת מגורים מזכה שקיבל המוכר בירושה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) המוכר הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

(ב) לפני פטירתו היה המוריש בעלה של דירת מגורים אחת בלבד;

(ג) אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, היה פטור ממס בשל המכירה."

כפי שניתן לראות המחוקק קבע רשימה של מס' תנאים מצטברים שבהתקיימם יוכל היורש למכור את הדירה בפטור. למעשה קובע הפטור כניסה לנעלי המוריש באופן מלא כך שאילו היה המוריש מוכר בעצמו את הדירה, היה הוא זכאי לפטור ממס ואם כך הרי שגם המוכר יהא זכאי לפטור. יש לשים לב שהמדובר דווקא בדירת מגורים מזכה. כמו כן יש לישם לב שהפטור אמנם לא מותלה במצבם של היורשים האחרים – יחד עם זאת היה ותנאי אחד מן התנאים המנויים לעיל לא מתקיים; לא יהא המוכר – היורש זכאי לפטור מן המס.

התחשבות בסוגי הנכסים ושווים בשלב של הכנת הצוואה

תכנון המס הבסיסי והראשון אותו על עורך הצוואה לערוך הינו התאמת סוג הנכס לזהות היורש – נסביר. כאשר יש מס' יורשים, פעמים שרק לחלקם קיימת דירת מגורים בבעלותם, לחלופין פעמים שלכולם יש דירת מגורים אלא שחלקם ניצלו כבר את הפטור ממס הקיים בחוק במכירות קודמות ועתה לא יוכלו למכור את הדירה הנוספת (או את חלקם בדירת הירושה) בפטור.

כאשר מצבת הנכסים מאפשרת זאת מומלץ כימי שיכול עשות שימוש בפטור יהא היורש אשר יזכה בדירה בעוד האחרים יקבלו את חלקם באמצעות כספי העיזבון, יפוצו באמצעות נכסים אחרים (לדוגמא מקרקעין) וכדומה.

מקום בו אין נכסים אחרים להשתפות מהם, מומלץ כי הדירה תועבר לבעלותו של מי שיכול למוכרה בפטור. במקביל יכולה הצוואה להורות כי לאחר השלמת פעולת ההורשה יהא אותו יורש מחויב למוכרה בתוך תקופת זמן מסויימת (לדוגמא בתוך שנתיים) ולחלק את תמורת המכירה בין היורשים. על אף שפעולה כאמור עשויה להיות מותקפת בידי הרשויות – אנו סבורים כי ניתן לפעול בדרך זו.

התחשבות בסוגי הנכסים ושוויים בצוואה שלא תוכננה מראש (הסתלקות מנכסים בעיזבון וייחוד נכסים אחרים)

בצוואה שלא תוכננה מראש מבחינת היבטי המס או בהורשה ללא צוואה בה ל אחד מן היורשים הינו בעל חלק בכל אחד ואחד מן הנכסים עולה בראש ובראשונה השאלה אימתי תם הליך ההרושה? האם הליך ההורשה (הפטור ממס)

 

לא בוצע תכנון מראש – פריסה של ההכנסה
האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il