עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > ניכוי מס במקור למרצה מחו"ל

ניכוי מס במקור למרצה מחו"ל

 

מועצה מקומית מגידו שואלת:

למועצת מגידו הגיעה פסיכולוגית מארצות הברית.

היא נתנה הרצאות והדרכות.

השאלה:

האם על פי האמנה עם ארצות הברית צריכים לנכות לה מס במקור?

חשוב לציין שהיא לא הוזמנה כמומחה חוץ ע"י מועצת מגידו.

עו"ד אריה ליבוביץ משיב:

הסעיף הדן בהכנסותיהם של פרופסורים, מורים וכו' אינו מופיע באמנת המודל של ה-OECD, או האו"ם) אך הוא מופיע ברבות מאמנות המס להן ישראל צד. בהתאם להסדר, בדרך כלל, פטור אותו מרצה מן המס במדינת המקור בהתאם למס' תנאים: משך שהות, זהות המזמין, מטרת ההזמנה וכו'). באמנת המס עם ארה"ב מופיע ההסדר האמור בסעיף 23 הקובע כדלקמן:

"(1) מקום שתושב של אחת מן המדינות המתקשרות מוזמן על ידי ממשלתה של המדינה המתקשרת האחרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, או על ידי אוניברסיטה או מוסד חינוכי מוכר אחר באותה מדינה מתקשרת אחרת, לבוא לאותה מדינה מתקשרת אחרת למשך תקופה שאין לצפות שתעלה על שנתיים ימים, לשם הוראה או התעסקות במחקר, או לשניהם גם יחד, באוניברסיטה או במוסד חינוכי מוכר אחר, ואותו תושב בא לאותה מדינה מתקשרת אחרת בראש ובראשונה לשם מטרה כאמור, תהא הכנסתו משירותים אישיים בעד הוראה או מחקר באוניברסיטה או במוסד חינוכי כאמור פטורה ממס על ידי אותה מדינה מתקשרת אחרת, למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים ימים מן התאריך שבו הגיע אל אותה מדינה מתקשרת אחרת.

(2) סעיף זה לא יחול על הכנסה ממחקר, אם מחקר זה נעשה לא מתוך ענין הציבור אלא בראש ובראשונה לתועלתם הפרטית של בן אדם או בני אדם מסוימים."

כפי שניתן לראות חלק מתנאי הפטור בהתאם להסדר הקבוע באמנה הינם ההזמנה על ידי מי מן המנויים בסעיף. במידה והמדובר במרצה שלא הוזמנה, אלא הגיע לביקור ובמסגרת שהותה כאן החליטה גם להרצות הרי שלא יחול הפטור. במקרה כאמור יחולו סעיפים 17 ו-4(7) לאמנת המס עם ארה"ב. חלקיו הרלוונטיים של סעיף 17 באמנה קובעים כדלקמן:

"(1) ...שכר כאמור המופק ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת, רשאית גם אותה מדינה מתקשרת אחרת לחייבו במס.

 (2) שכר המתואר בסעיף קטן (1), שמפיק יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות, יהא פטור ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת אם -

(א) הוא נוכח באותה מדינה מתקשרת אחרת במשך תקופה או תקופות המצטברות לפחות מ-183 ימים שבשנת המס;

(ב) הוא שכיר של תושב המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, או של מוסד קבע המקוים בה;

(ג) תשלום השכר אינו מוטל, כמות שהוא, על מוסד קבע שיש למעביד באותה מדינה מתקשרת אחרת; וכן

(ד) השכר חייב במס במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה..."

יוצא איפוא כי קיימת חובה לנכות מס במקור מן התשלומים המשולמים למרצה האמורה על ידי המועצה, אלא אם המדובר במקרה הנכנס לחריג ולתנאים הקבועים בסעיף 17(2) המובא לעיל.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il