עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > מע"מ על הכנסות המועברות לצד שלישי

מע"מ על הכנסות המועברות לצד שלישי

 

יועץ מס אהוד לב ארי שואל:

עורך פטנטים הנותן שרות לחברה בארץ.

לצורך רישום הפטנט בחו"ל הנ"ל משלם לעורכי פטנטים בחו"ל במט"ח.

התשלום כולל אגרות עבור המוסדות בחו"ל וכן עבור שירות עורך הפטנטים בחו"ל.

 השאלה:

האם ניתן בחשבונית המוצאת לחברה בארץ לפצל בין הכנסה שהיא כוללת מע"מ עבור שירותיו לחברה בארץ לבין הכנסה שמקורה בכספים המיועדים לחו"ל עבור אגרות וכו' שירשמו כפטורים ממע"מ?

 

 

עו"ד אריה ליבוביץ' משיב:

בהתאם לסעיף 2 לחוק מע"מ, הרי שהמס מוטל בשיעור אחד על מחיר העסקה. משמע לאחר קביעת "מחיר" העסקה יקבע סכום המע"מ היות ושיעורו אינו משתנה מעסקה לעסקה (כמובן לבד מן החריגים של הפטור והמס בשיעור אפס).

אומנם קביעת "מחיר" העסקה נעשית באופן רחב ובהתאם לכללים הקבועים בסעיף 7 לחוק, יחד עם זאת לכלל הרחב הקבוע בסעיף 7 לחוק קיימים חריגים ביניהם: "הוצאות לטובת צד שלישי". בהוצאות מסוג זה עוסקת שאלתו של השואל.

על מנת שהוצאות לטובת צד שלישי, (בהם גם אלו מן הסוג המפורט בשאלה) לא יחשבו כחלק ממחיר העסקה עליו מוטל המע"מ יש לעמוד במכלול התנאים הקבועים בתקנה 6 לתקנות מע"מ.

רצ"ב נוסח התקנה:

"(א)   סכום ששילם עוסק כהוצאות בשביל לקוחו, והוצאה חשבונית או מסמך אחר שאישר המנהל לענין זה לשמו של אותו לקוח, לא יהיה חלק מהמחיר.

(ב)   נתקבל סכום לתשלום כהוצאות כאמור בתקנת משנה (א) בשביל הלקוח, ולפני שהעוסק שילם אותו כאמור, יראו בו כפקדון ולא כחלק ממחיר העסקה - ויחולו הוראות תקנה 5, באם נתמלאו תנאים אלה, וכל עוד מתקיימים התנאים:

(1)    הוצאה חשבונית ללקוח שבה צויין במפורש כי הסכום נתקבל לתשלום הוצאות בשביל הלקוח, תוך פירוט טיב ההוצאות;

(2)    הסכום שנתקבל יופקד בחשבון בנק נפרד, לענין הוצאות כאמור ופקדונות כאמור בתקנה 5, שהוא מסוג חשבון עובר ושב ולא יהיה בכספי החשבון כל שימוש אלא לתשלום הוצאות כאמור, או שימוש בפקדונות כאמור.

(ג)    כל חלק מהפקדון שלא שימש לתשלום הוצאות כאמור ולא הוחזר ללקוח יראוהו, כחלק מהמחיר ביום שבו התברר שהפקדון לא ישמש לתשלום הוצאות כאמור.

(ד)   לא נתקיים התנאי שבתקנת משנה (ב)(2), יראו את הסכום כחלק מהמחיר, שבעה ימים לפני תום תקופת הדו"ח שלאחר אותה תקופה שבה נתקבל הסכום, או במועד שבו נתברר כי הסכום, כולו או מקצתו, לא ישמש להוצאה, על פי המוקדם."

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il