עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > החלטת מיסוי 42/08 - זיכוי עקיף על גוף שקוף (LLC, נאמנות, שותפות, גוף שקוף אחר)

החלטת מיסוי 42/08 - זיכוי עקיף על גוף שקוף (LLC, נאמנות, שותפות, גוף שקוף אחר)

סעיף 126(ג) לפקודה קובע הוראת זיכוי עקיף כדלקמן:

"על אף הוראות סעיף קטן (א), על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל, וכן מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, יוטל מס חברות בשיעור של 25%; ואולם אם לפי בקשת החברה הנישומה או על פי הסכם למניעת כפל מס יש להביא בחשבון את מסי החוץ שהוטלו על אותו דיבידנד ועל ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד, יראו את ההכנסה מדיבידנד כהכנסה בגובה הדיבידנד המגולם ויוטל עליה מס חברות בשיעור הקבוע בסעיף קטן (א);

בסעיף זה -

"הדיבידנד המגולם" - סכום ההכנסה מדיבידנד בתוספת מס ששולם על ההכנסה שממנה חולק הדיבידנד.

"החברה הנישומה" - חברה שקיבלה דיבידנד מחברה אחרת שבה היא מחזיקה ב-25% או יותר מאמצעי השליטה (להלן בסעיף זה - החברה האחרת);

"הכנסה שממנה חולק הדיבידנד" - לרבות הכנסה שמקורה בחברה המוחזקת במישרין בידי החברה האחרת בשיעור של 50% לפחות..."

בעניין זה ניתנה לאחרונה החלטת מיסוי של רשות במיסים וזה המקרה

חברה ציבורית תושבת ישראל מחזיקה בחברה פרטית תושבת ישראל ("החברה"). האחרונה הינה הבעלים המלא של חברת INC תושבת ארה"ב שמחזיקה מספר מיזמים עסקיים בארה"ב באמצעות חברות מסוג LLC שeupu, (אוטומטית כיוון שזה בעל מניות אחד).

החברה החליטה לשים מתחת ל - INC עוד LLC חדשה שתרכז תחתיה את כל ה-LLC האחרות כך שאם קודם לשינוי פעלה החברה הישראלית באמצעות שתי חברות זרות (INC המחזיקה בחברות ה- LLC), הרי שלאחריו תפעל החברה באמצעות שלושה "רבדים כך:

ישראל-------- ישראל ------

INC --------- LLC --------- LLC

החלטת המיסוי

:

אין בהוספת הרובד החדש פגיעה באפשרות לקבל זיכוי עקיף

תזכורת:

החלטה קודמת כזו הייתה בעבר גם ביחס לשותפות (החלטת מיסוי 107/06)

משמעויות:

האם הדבר נכון גם ביחס לגופים שקופים אחרים – דוגמת נאמנות

שאלה:

האם רשות המיסים תקבל עמדה זו כאשר הגוף אינו נחשב כשקוף במדינת התאגדותו?.

יצוין כי ביום עיון שערכנו בלשכת עורכי הדין ב-07.07.09 התבטא נציג רשות המיסים כי היא תנהג באופן האמור בהחלטת המיסוי, רק כאשר הגוף השקוף לא נחשב כנישום לצורך מס גם במדינת רישומו (האם הכוונה היא שהוא גוף שלא מתייחסים אליו כלל או שהכוונה שהינו "מוגדר" כנישום" משמע יש לו מס' חברה או שותפות, אך לא מדווח כלל בשל פעילות ואו חייב ב-0% - תשובה לכך טרם נתקבלה כיוון שלא נערכה שאלה פרטנית).

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il