עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > קבוצות רכישה – פרקטיקה וזהירות ממוקשים - מדריך חלק ה

קבוצות רכישה – פרקטיקה וזהירות ממוקשים - מדריך חלק ה

תקציר:

הכותב הינו ממומחי המס המובילים והמוכרים בישראל ומי שליווה קבוצות רכישה רבות בישראל לצד קבוצות קניה בחו"ל.

" נדגיש מומלץ לכל מי שמארגן קבוצת רכישה לדאוג למומחה מיסוי שילווה אותו ואת עריכת ההסכמים (אם אותו מומחה יסכים ניתן להופכו לעורך הדין של הפרויקט) הפאשלות והכשלים בתחום זה גדולים במיוחד שלא לדבר על הסיכון בעבירה פלילית וסיכון גדול יותר בקנס היות והמדובר בתכנון מס אגרסיבי לכן מומלץ להיות מגובה בחוות דעת מקצועית."

 

האם ועל מי חלה חובת דיווח לרשות המיסים בהתאם לתקנות תכנוני מס

1. במסגרת המלחמה בתכנוני המס, פרסם האוצר בשנת 2006, על פי המלצת רשות המיסים את תקנות תכנוני מס.

2. תקנות אלו, אשר נכון למועד כתיבת שורות אלו, אין לנו כלל פסיקה בנוגע לאופן יישומם, מונות שורה ארוכה של מקרים בהם על הנישום להגיש דיווח מיוחד לרשות המיסים במסגרת טופס מיוחד שהוצא לצורך העניין תוך הפניית תשומת ליבן של רשויות המס לעסקה/פעולה שנערכה בכדי שזו האחרונה תוכל לבחון עסקה/פעולה זו ביתר דקדוק.

3. סעיף 2 לתקנות קובע שורה של מקרים בהם יראו כתכנון מס החייב בדיווח. סעיף 3 לתקנות הללו קובע כיצד ידווחו מקרים אלו ועל ידי מי ואילו סעיף 4 לתקנות הללו מונה מקרים אותם סייג מחוקק המשנה מתחולת הוראות התקנות. להלן נביא את נוסח התקנות העיקריות הרלבנטיות לעניינינו מתוך חקיקת המשנה הנ"ל:

"2. הפעולות המפורטות להלן הן תכנון מס החייב בדיווח... (13) התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן;בפסקה זו, "גורם מארגן" - בין אם הוא פועל לארגון הקבוצה רק לצורך רכישת הזכות במקרקעין ובין אם הוא פועל לארגונה גם לצורך רכישת שירותי בניה על המקרקעין.

אופן הדיווח והיקפו

3. פעולה שהיא תכנון מס החייב בדיווח כאמור בתקנה 2, תפורט בדוח לפי סעיף 131 לפקודה, לרבות הצדדים לפעולה, במישרין או בעקיפין, סכומים ששולמו בשלה בכסף או בשווה כסף ולמי שולמו, כמפורט להלן לגבי כל פעולה:... (13) פעולה כאמור בתקנה 2(13), תפורט בדוח לשנת המס שבה היתה ההתקשרות למכירת הזכות במקרקעין על ידי בעל הזכות במקרקעין ועל ידי הגורם המארגן.

אי תחולה

4 ... (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), לא יראו בפעולות שלהלן תכנון מס החייב בדיווח:... (2) התקשרות כאמור בתקנה 2(13), אם דווחה למנהל מיסוי מקרקעין כמכירת זכות במקרקעין, לפי הוראות חוק מיסוי מקרקעין, על ידי בעל הזכות במקרקעין לגורם המארגן ועל ידי הגורם המארגן לקבוצת הרוכשים.

(ההדגשות הוספו)

3.1. כפי שניתן לראות מחוקק המשנה קבע חובת דיווח מיוחדת ל-"גורם המארגן" של קבוצת רכישה. לאור לשונו של המחוקק אין ספק, כי הכוונה גם לחברה הפועלת ל"ארגון הקבוצה... לצורך רכישת הזכות במקרקעין" אשר במקרה דנן כפי שתיארנו לעיל הינה אותה חברה אשר פועלת גם "לארגונה גם לצורך רכישת שירותי בניה על המקרקעין". – אך אלו יכולות גם להיות שתי חברות נפרדות.

3.2. לשון מחוקק המשנה מפורשת ביותר. הפניה הינה ל-גוף שמארגן את הקבוצה לצורך אחת (או שתי) הפעולות המרכזיות:1. רכישת הקרקע; 2. רכישת שירותי הבניה. במקרה דנן שתי הפעולות הללו נעשות במסגרת הסכם השיתוף אשר מגדיר את מטרותיהן המשותפות של חברי הקבוצה. זאת גם אם בעצם ביצוע הסכם האופציה לא נראה כרכישה של הקרקע.

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il