עמוד הבית > פרסומים מקצועיים > מאמרים > מהפכה - חובת דיווח על חוות דעת בתחום המיסים ועל הסתמכות על עמדה המנוגדת לעמדת רשות המיסים– וההשלכה של קבלת חוות דעת מגורם שאינו מומחה מוכר בתחום

מהפכה - חובת דיווח על חוות דעת בתחום המיסים ועל הסתמכות על עמדה המנוגדת לעמדת רשות המיסים– וההשלכה של קבלת חוות דעת מגורם שאינו מומחה מוכר בתחום

מאת: דר' אריהליבוביץ', עו"ד

לאחרונה, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק לפיה שורה של מקרים תחול חובת דיווח על נישום, להודיע לרשויות המס על קיומהשלחוותדעת, אשרנועדהלהשיג "יתרון מס", כאשרלצורךהענייןהוגדרזההאחרוןכ: 1. הנחהאוהקלהמהמס, דחייתאירועהמס, הפחתהשלסכוםהמסאושלסכוםמקדמה, אוהימנעותממס ; 2. הימנעותמחובהאומהתחייבותלנכותמסבמקוראוהוצאות, אולהתחשבבהפסד; 3. דחייהשלמועדתשלוםהמס.

המקריםבהםתחולחובתהדיווחהינה:1. כאשרשכרהטרחהשלהיועץ (ובלבד שהואלמעלהמ-100

K ₪) כולו או חלקו מותנה בסכום יתרון המס (בשפתינו: חיסכון במס) שייווצר לנישום; 2. מדובר בתכנון מדף. זה האחרון הוגדר כאחד מאלו: א. חוות דעת הכוללת בעיקרה תוכן אחיד באותו נושא, שניתנה במישרין או בעקיפין, על ידי נותן חוות הדעת, לשלושה לפחות, בתוך תקופה של שנתיים, אשר אין הם קרובים, ולאמתקיימתביניהםשליטהשלאדםאחדבמשנהו, והיאאינהתלויהבעיקרהבנסיבותיוהמיוחדותשלמקבלחוותהדעת; ב. חוותדעתשנותןחוותהדעתהואשהציעאותהלמקבלמיוזמתו, והמקבלחויבבחובתסודיותלגביתוכנה, כולואוחלקו.

על אף החובה לדווח על קיומה של חוות הדעת, אין הכוונה שיש להגיש אותה עם הדיווח השנתי, אלא שיש לדווח בטופס שייקבע לכך, על קיומה, סוגיותהמסהמושפעותממנהוהפעולהאוהנכסהנדונים. נישוםשלאידווחכאמוריראואותוכמישלאהגישאתהדו"ח השנתי!

לחובתהדיווח גם ישנם חריגים שונים לדוגמא, כאשר המדובר בחברהבעלתהכנסותקטנותמ-3 מיליוןבשנהוכדומה.

מעברלאמורנקבעהחובתדיווחגםעליישוםשל "עמדה החייבתבדיווח" זוהאחרונההוגדרה כעמדה שמתקיימים בה כל התנאים הבאים: 1. היאעומדתבניגודלעמדהשפרסמהרשותהמסיםעדתוםשנתהמסשלגביהמוגשהדוח; 2. יתרוןהמסהנובעממנהעולהעל 5 מיליוןשקליםחדשיםבאותהשנתמסאועל 10 מיליוןשקליםחדשיםבמהלךארבעשנותמסלכלהיותר.

כזכור, ממבזקיםאחריםשלנו, הרישבהתאם לקביעת בית המשפט העליון בישראל, רק חוות דעת שניתנה בכתב ונחתמה על ידי מומחה מוכר בתחום, יש בה בכדי לגונן מפני חשדות פליליים כלפי הנישום. קבלת אותה חוות דעת בדיוק, מגורם שאינו ידוע ומוכר כבר סמכא באופן מיוחד בתחום בו ניתנת חוות הדעת (לדוגמא מרו"ח או עו"ד מן השורה אף שהוא עוסק מס' שנים בתחום), אין בה בכדי לסייע לנישום ולמעשה הוא יהא עדיין חשוף להליכים פליליים.

לאמןהנמנעכיחובתהדיווחשנקבעהלעיל, תובילאףלאישומיםפלילייםכלפי אותם נישומים הואיל והם למעשה "ילשינו על עצמם".

האתר נבנה ע"י מונסייט © All rights reserved
מגדל משה אביב - שער העיר, רח ז'בוטינסקי 7 רמת גן 52520 |טל: 077-7051717 | פקס: 03-5426655 | E-mail: office@atax.co.il